Pravidlá pre newsletter

Pravidlá pre newsletter

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto pravidlá definujú princípy využívania elektronických služieb prostredníctvom internetovej služby v podobe zdieľania obsahu a to najmä prístupu k odberu noviniek (ďalej len „služba”), v prospech koncových užívateľov prostredníctvom internetu, ktorý využívajú tieto služby (ďalej len „Užívatelia”).

1.2. Táto služba je poskytovaná TECH CONTROLLERS spoločnosť s ručením obmedzeným Sp. k., so sídlom ul. Biała Droga 31, 34 – 122 Wieprz s DIČ 5512360632, IČO 356782780 zapísaná v registri Národného súdneho registra vedenom Okresným súdom XII ekonomického oddelenia pod číslom KRS 0000594881 (ďalej len „poskytovateľ služieb”).

1.3. Tieto Pravidlá sú uvedené v článku. 8 zákona z 18. júla 2002 o elektronických službách (Dz. U. No. 144, poz. 1204).

2. Služba a využívanie služieb
2.1. Poskytovaná služba je založená na: a) poskytovaní koncovým užívateľom služby internetového obsahu, vrátane informácií o poskytovateľovi služieb a novinkách o produktoch poskytovateľa služieb, činnosti poskytovateľa služieb a témy spojené s nimi, b) poskytovanie koncovým užívateľom internetového bulletinu, uvedeného v bode. 4;

2.2. Poskytovaná služba je určená: a) v rozsahu uvedenom v bode. 2.1 bod a – pre všetkých koncových užívateľov na internete, pomocou služby b) v rozsahu uvedených v bode. 2.1 bod b – pre koncových užívateľov internetu, ktorí majú dodatočnú registráciu na webových stránkach.

2.3. Využívanie Servisu je bezplatné.

2.4. Správne využívanie služieb je možné pomocou pripojeného počítača triedy PC k sieti Internet Mac alebo podobného, vybaveného operačným systémom OS (Windows, Mac OS, Linux a podobne) a novšie verzie populárnych webových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari), podporované Java Script. Niektoré služby môžu vyžadovať prístup na e-mailové kontá, na druhej strane využívanie umiestnených služieb Video  môže môže vyžadovať program Windows Media Player 9 alebo novšiu verziu programu, Adobe Flash Player 9 alebo novšiu verziu, ktorá môže byť označená inak.

2.5. Pri využívaní služieb v informačnom systéme užívateľa môžu byť inštalované súbory cookies. Súbory cookies sú využívané prevádzkovateľom pre štatistické účely. Štandardný softvér slúžiaci na prezeranie webových stránok a v predvolenom nastavení umožňuje umiestnenie cookies na koncovom zariadení. Tieto nastavenia môžete zmeniť tak, aby blokovali automatickú správu cookies v konfigurácii webového prehliadača alebo o nich informovať po každom odoslaní na zariadenie užívateľa. Podrobnejšie informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies, sú k dispozícii v nastavení softvéru (webový prehliadač). Obmedzenie používania súborov cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na webových stránkach.

3. Registrácia v Službách
3.1. Využívanie služby nevyžaduje registráciu, ale aby ste automaticky dostávali newsletter, je nutné zadať e-mailovú adresu a mať aktívny a správne nakonfigurovaný e-mailový účet.

4. Newsletter
V rámci služieb je k dispozícii newsletter, vrátane konkrétnych technických, obchodných ponúk a propagačných produktov.

5. Osobné údaje
5.1. V momente akceptácie týchto Podmienok, vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov poskytovateľom služieb.

5.2. Administrátorom osobných údajov je poskytovateľ služieb, ktorý vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov v súlade so zákonom, najmä ustanovenia zákona z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 101 položka. 926 v znení neskorších predpisov.) a zákona z 18. júla 2002 o elektronických službách.

5.3. Poskytovateľ služieb spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre vytváranie a formovanie obsahu dohody, zmeny, odstúpenia a správne vykonávanie služieb poskytovaných v elektronickej podobe, rovnako ako aj vyúčtovanie.
5.4. Užívateľ má právo na prístup k spracovávaným osobným údajom kedykoľvek, ako aj právo na ich opravu a požadovať ich odstránenie.

6. Zodpovednosť
6.1. Obsah služby je určený len pre informáciu. Vložili sme veľké úsilie, aby sme zabezpečili presnosť informácií obsiahnutých v službách, ale aj tak poskytovateľ služieb nezaručuje, že sú úplné, vyčerpávajúce, presné a aktuálne. Všetky riziká spojené s užívaním obsahu webovej stránky sú výhradne na užívateľovi.

6.2. Webové stránky môžu obsahovať odkazy na obsah na iných webových stránkach. To neznamená, že by poskytovateľ služieb alebo autori obsahu obsiahnutého na webových stránkach zaujímali stanovisko k obsahu umiestnenom na týchto stránkach alebo zodpovednosť za ne.

7. Reklamácie
7.1. Reklamácia týkajúce sa služby oznámte prostredníctvom e-mailu na adresu: jaroslav.kuca@tech-reg.com

7.2. Reklamácia by mala obsahovať prinajmenšom tieto údaje: dátum a čas udalosti, ktorá je predmetom sťažnosti, e-mail navrhovateľa a stručný opis výhrad.

7.3. Reklamácie budú riešené v priebehu 14 dní od ich obdržania, v postupnosti dátumu vplyvu. V prípade, že nie je možné dodržať tento termín, poskytovateľ informuje o tejto skutočnosti osobu podávajúcu sťažnosť, vysvetlením príčiny predĺženia termínu, ako aj predpokladaný čas zaslania odpovede.

7.4. O spôsobe vybavenia reklamácie bude osoba podávajúca sťažnosť informovaná e-mailom na adresu uvedenú v sťažnosti.

8. Záverečné ustanovenia 

8.1. Informácie obsiahnuté na týchto stránkach sú chránené autorským právom. Reprodukcie, tlmočenie, záznam do pamäte, spracovanie v iných elektronických médiách je zakázané. Kopírovanie a použitie a to aj čiastočne, je povolené (s výnimkou použitia v rámci fair use) až po získaní povolenia od poskytovateľa služieb. Obsah a štruktúra webových stránok sú chránené autorským právom. Reprodukcia informácií, používanie textov v celku alebo fragmenty prípadne grafických materiálov, si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas. Právo publikovať a reprodukovať prislúcha výlučne Poskytovateľovi služieb.

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Szanujemy Twoją prywatność. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomości. Zapisując się do newslettera akceptujesz Regulamin

Jeśli chcesz otrzymywać praktyczne porady, najświeższe informacje o naszych produktach oraz ważnych wydarzeniach z życia firmy to zapisz się do newslettera. Nie spamujemy – wysyłamy tylko wartościowe treści.